32559171-3 : تلفنخانه 32559170 : نمابر 32555060 :دفتر مدیریت
پنجشنبه 02 بهمن 1399
EN

فرم رأی گیری برخط/نظر سنجی

نظرسنجی

Enter Title

رای گیری برخط ( نظرسنجی ) خدمت پیش ثبت نام زائرین حج تمتع، عمره مفرده، عتبات عالیات عراق و سوریه

 

در کدامیک از پیش ثبت نام اعزام های زیارتی شرکت نمودید

حج تمتع

عمره مفرده

عتبات عالیات عراق

عتبات عالیات سوریه

سامانه سماح ( اربعین )

 

اطلاع رسانی و دسترسی به آدرس سامانه پیش ثبت نام را چگونه ارزیابی می فرمایید

عالی

خیلی خوب

خوب

متوسط

ضعیف

 

انجام فرآیند پیش ثبت نام در سامانه چگونه بود؟

خیلی خوب و آسان

متوسط و معمولی

ضعیف و پیچیده

 
 

ثبت نظر  مشاهده نتایج

 

رای گیری برخط ( نظر سنجی) خدمت ثبت نام و اعزام زائرین حج تمتع، عمره مفرده، عتبات عالیات عراق و سوریه

 

در کدامیک از کاروان های زیارتی ثبت نام نموده و اعزام شده اید؟

حج تمتع

عمره مفرده

عتبات عالیات عراق

عتبات عالیات سوریه

 

نحوه اطلاع رسانی مدارک موردنیاز و شرایط سفر را در چه سطحی ارزیابی می نمایید؟

عالی

خیلی خوب

خوب

متوسط

ضعیف

 

ارزیابی شما از شیوه پرداخت هزینه سفر چیست؟

عالی

خیلی خوب

خوب

متوسط

ضعیف

 

کیفیت جلسات آموزشی زائرین (آمادگی های قبلی، شرایط، مقدمات و برنامه های سفر، بایدها و نبایدهای سفر، آسیب پذیری های زائر و ...)

عالی

خیلی خوب

خوب

متوسط

ضعیف

 
 

ثبت نظر  مشاهده نتایج