32559171-3 : تلفنخانه 32559170 : نمابر 32555060 :دفتر مدیریت
دوشنبه 26 آذر 1397
EN

ارتباط مستقیم با مدیر حج و زیارت استان البرز

 

مدیریت حج و زیارت استان البرز

                                                                                

 

 عباس دمیرچی

 

مدیر حج و زیارت استان البرز

 

تلفن مستقیم دفتر مدیریت : 32555060

نمابر : 32559170

 

 

 

 

نظرسنجی