32559171-3 : تلفنخانه 32559170 : نمابر 32555060 :دفتر مدیریت
شنبه 28 مهر 1397
EN

ارتباط مستقیم با مدیر حج و زیارت استان البرز

مدیریت حج و زیارت استان البرز

                                                                                 عباس دمیرچی


مدیر حج و زیارت استان البرز


تلفن مستقیم دفتر مدیریت : 32555060

 

نظرسنجی