32559171-3 : تلفنخانه 32559170 : نمابر 32555060 :دفتر مدیریت
پنجشنبه 02 بهمن 1399
EN

ارتباط مستقیم با مدیر حج و زیارت استان البرز

 

مدیریت حج و زیارت استان البرز

 

                                                                                

محمد حسن سامعی کادیجانی

 

مدیر حج و زیارت استان البرز

 

تلفن مستقیم دفتر مدیریت : 32555060

نمابر : 32559170

آدرس ایمیل:

mh.samai54@gmail.com

 

 

 

 

 

نظرسنجی