یکشنبه 12 تیر 1401
EN

سلامت اداری

Text/HTML

نظام های اداری در سطح جهان در کنار اهداف بسیاری که دنبال می کنند، به دنبال حداکثر کارآمدی در اجرای وظایف، بالابردن رضایت خدمات گیرندگان از ایشان، ارتقای مشروعیت مدیریت از طریق کارآمدی و کسب رضایت، بالابردن بهره وری منابع وکسب حداکثر سرعت در رسیدن به اهداف خو نیز هستند. مطالعات نشان داده که رسیدن به این اهداف با موانع متعددی روبروست ویکی از بزرگترین موانع که به شدت تحقق همه ی این اهداف را به خطر می اندازد، وجود فساد در ساختارهای اداری است. از همین رو چندین دهه است که در عرصه ی مطالعات مدیریت، جامعه شناسی،علوم سیاسی و بسیاری از رشته های دیگر علوم انسانی تلاش هایی برای:

  1. تبیین چرایی وچگونگی بروز فساد
  2. سنجش فساد برای درکمیزان رواج آن و هم چنین ارزیابی میزان موفقیت اقدامات ضد فساد
  3. طراحی وتدوین سازوکارهای مبارزه با فساد
  4. تحلیل عواقب فساد برای نظام های اداری و اجتماعی

صورت گرفته است.

به مدت چند دهه، همه ی تلاش ها برمفهوم فساد متمرکز بوده است.این بدان معنا بود که وجود فساد به معنای فقدان سلامت سازمانی و فقدان فساد به معنای سلامت اداری است. اما کمی بیش از یک دهه است که چنین رابطه ای میان فساد وسلامت اداری در معرض تردید قرار گرفته است.اکنون تصور می شود روابط گوناگونی میان سطح فساد و سلامت اداری وجود داردو نمی توانرابطه ای میان این دو برقرار کرد. براساس همین تحول در ادراک ما از رابطه ی فساد و سلامت اداری، تحقیقات درباره یسلامت اداری نیز گسترش یافته اند.

 

وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی از جمله دستگاه هایی است که گستره وبزرگی آن سب شده است هرگونه پدیده ای در درون آن تاثیرات عمیقی بر حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در تهران و شاید کل ایران داشته باشد.از همین رو مبارزه بافساد و ایجاد سلامت اداری در آن یکی از اولویت های مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. متن حاضر، حاصل مطالعه گسترده درباره ی سلامت و فساد اداری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از زوایای زیر است:

 

1.بررسی سازوکارهای بروز فساد در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

2. تعریف انواع فساد در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

3. تعریف فساد و سلامت اداری با توجه به وضعیت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

4. تلاش برای تدوین ابزارهایی جهت سنجش عوامل موثر بر بروز فساد در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

5. تلاش برای سنجش فساد اداری در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

6. تلاش برای سنجش سلامت سازمانی در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

 

این مطالعه در نظر داشته است به نظام نامه ای منجرشود که براساس آن وزارتخانه بتواند به طور دوره ای سطح فساد و سلامت اداری در وزارتخانه را سنجش کند و هم چنین عوامل موثر بر بروز فساد در وزارتخانه را نیز بررسی نماید. از آن جا که اساسا سنجش فساد و سلامت اداری به شرطی کارآمد ومفید است که به طور دوره ای و متوالی در چند دوره انجام گیرد- و بهتر آن است که سازمان رویه هایی برای سنجش سالیانه  فساد و سلامت اداری داشته باشند تا از کارآمدی اقدامات ضد فساد و موجد ارتقای سلامت اداری مطلع شوند- نظام نامه ی سنجش فساد و سلامت اداری باید حاوی دستورالعمل ها و راهنمای شیوه ی سنجش فساد و سلامت اداری در وزارتخانه در دوره های متوالی باشدبه نحوی که بتواند نظم مشخصی بر این کار حاکم نماید.