ﺳﻪشنبه 05 مهر 1401
EN

Text/HTML

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات دارندگان مجوز زیارتی
در اجراي تصویبنامه شماره 14404/ت23202ه مورخ 5/4/80 هیات محترم وزیران و به منظور حسن انجام وظایف نظارتی سازمان
حج و زیارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران امور زیارتی (دفاتر و شرکتهاي خدمات زیارتی و دفاتر خدمات مسافرتی و
جهانگردي داراي مجوز زیارتی)دستور العمل ذیل در 2 فصل و تبصره جهت اجراء ابلاغ می شود.


فصل اول : حدود وظایف و تشکیلات هیئت هاي بدوي و تجدید نظر
الف-حدود وظایف

1-رسیدگی و اعلام نظر در مورد شکایات رسیده و هرگونه تخلف کارگزار.
2-بررسی و تبادل نظر در جهت بهبود سیستم نظارتی و وظایف هیئت و ارائه پیشنهادات لازم در این خصوص.
3-صدور راي مقتضی برحسب مورد و براساس ماده 31 از فصل چهارم آئین نامه .
ب-تشکیلات
به منظور انجام وظایف بندهاي فوق در هر یک از استانها و شهرستانهائیکه حج و زیارت دائر میباشد، هیئتی بنام هیئت بدوي رسیدگی
به تخلفات دفاتر متشکل از 3 نفر شامل:
1-مدیر حج و زیارت به عنوان رئیس هیئت.
2-یکی از کارمندان با معرفی مدیر و تایید اداره کل برنامه ریزي به عنوان دبیر.
3-یک نفر نماینده منتخب دفاتر و شرکتهاي داراي مجوز زیارتی استان.
تبصره1-در استانهاي بزرگ همچون (تهران ، خراسان ، اصفهان ) تعداد اعضاء هیئت بدوي پنج نفر خواهد بود که غیر از اشخاص
فوق دو نفر نیز توسط مدیر حج و زیارت استان به اداره کل برنامه ریزي پیشنهاد و پس از تایید به این سمت منصوب خواهند شد.
تبصره2-انتخاب مجدد اعضاء بلامانع و انحلال آن قبل از مدت مقرر یا با استعفاي اکثریت اعضاء و یا به تشخیص سازمان میسر
خواهد بود.
فصل دوم:تخلفات و مجازاتهاي آن
1-موضوع تخلف: ثبت نام و اخذ مدارك و یا دریافت وجوه قبل از تخصیص سهمیه.
مجازات:مرتبه اول تعلیق به مدت یک تا سه ماه مرتبه دوم لغو پروانه.
2-موضوع تخلف:عدم ارائه برنامه سفر و تغییر در تعهدات بدون اطلاع زائر و سازمان و ایجاد نارضایتی در زائرین.
مجازات:مرتبه اول اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال ،مرتبه دوم تعلیق به مدت یک تا 3 ماه ، مرتبه سوم لغو پروانه.
3-موضوع تخلف:عدم عقد قرارداد با زائر
مجازات:مرتبه اول اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال،مرتبه دوم تعلیق به مدت یک تا 3 ماه،مرتبه سوم لغو پروانه.
4-موضوع تخلف:عدم رعایت مفاد قرارداد منعقده بین دفتر و زائر
مجازات: مرتبه اول اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال، مرتبه دوم تعلیق به مدت یک تا 3 ماه،مرتبه سوم لغو پروانه.
5-موضوع تخلف:عدم واریز وجوه به حسابهاي دوایر دولتی و تعیین شده از سوي سازمان حج
مجازات:مرتبه اول تذکر کتبی، مرتبه دوم تعلیق به مدت یک تا 3 ماه،مرتبه سوم لغو پروانه.