پنجشنبه 13 مهر 1402
EN

فهرست کاروانها

Text/HTML


با عنایت به لطف الهی ، در صورتیکه اعزام زائران ایرانی به سفر عمره مفرده قطعی گردد مشخصات و فهرست کاروانهای عمره مفرده استان البرز در همین قسمت به اطلاع شهروندان ولایی استان خواهد رسید.