ﺳﻪشنبه 05 مهر 1401
EN

گواهینامه برچسب انرژی ساختمان

Text/HTML

گواهی نامه برچسب انرژی ساختمان

گواهی نامه برچسب انرژی ساختمان، سندی است که بیانگر میزان کارایی انرژی ساختمان می‌باشد. این سند که توسط بازرس انرژی ساختمان تایید شده است، براساس استاندارد ملی ایران به شماره های 14253 و 14254 بترتیب برای ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی صادر می‌گردد.

این مدیریت با پیگیری های صورت گرفته موفق به اخذ گواهینامه برچسب انرژی ساختمان گردید.