یکشنبه 12 تیر 1401
EN

فهرست کاروانها

Text/HTML

با عنایت به لطف الهی و با برنامه ریزی های انجام شده جهت عملیات حج تمتع سال 1401، از استان البرز تعداد 355 زائر  در قالب سه کاروان به حج تمتع مشرف خواهند شد.