ﺳﻪشنبه 05 مهر 1401
EN

Text/HTML

مسلمانان متعهد که در این مجمع عمومی وسازمان الهی با لغو امتیازات متحد الشکل و بدون توجه به رنگ و زبان و کشور و منطقه , هر سال یک بار در مواقف شریفه مجتمع میشوند و با ساده ترین و بیآلایش ترین جهات مادیباتوجه به معنویت و وفود علیالله

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم
تاریخ 60/6/15 "جَعَلَ اللهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرامَ قِیاماً لِلنّاسِ"

 


درود بر حجاج بیت الله الحرام . سلام بر عموم مسلمانان جهان و سلام بر مسلمانان متعهدی که از جهان اسلام بسوی حق شتافته و در جوار خانه خدا وفود نموده اند.
فریضه حج در بین فرایض الهی از ویژگیهای خاصی برخوردار است و شاید جنبه های سیاسی واجتماعی آن بر جنبه های دیگرش غلبه داشته باشد, باآنکه جنبه عبادیش نیز ویژگی خاصی دارد
مسلمانان متعهد که در این مجمع عمومیوسازمان الهیبا لغو امتیازات متحد الشکل و بدون توجه به رنگ و زبان و کشور و منطقه , هر سال یک بار در مواقف شریفه مجتمع میشوند و با ساده ترین و بیآلایش ترین جهات مادیباتوجه به معنویت و وفود علیالله گردهم میآیند و به وظایف و آداب اسلامیعمل میکنند, باید از جهات سیاسیو اجتماعیآن غافل نباشند. علماء اعلام و خطبایمعظم مسلمانان را به جهات سیاسیو وظایف بسیار خطیرشان آگاه سازند. وظایف خطیریکه اگر مسلمانان جهان بکوشند و به آن توجه کرده و عمل کنند,عزتیکه خداوند برایمؤمنین قرار داده است باز یابند وبه مفاخر اسلامی- الهیکه حق مسلمین است برسند و در پناه اسلام عزیز و زیر بیرق توحید و پرچم " لااله الا الله" از استقلال و آزادیحقیقیبرخوردار شوند و دست مستکبران و عمال آنان را از کشورهایاسلامیقطع کنند و مجد و عظمت اسلامیرا بازگردانند. خداوند تعالیدر آیه شریفه ایکه در صدر ذکر شد, سرّ و انگیزه حج و غایت قرار داد کعبه و بیت الحرام را, نهضت و قیام مسلمانان برایمصالح ناس وتوده هایمستضعف جهان ذکر میفرماید. باید در این اجتماع عظیم الهیکه هیچ قدرتیجز قدرت لایزال خداوند نمیتواند آن را فراهم کند, مسلمانان به بررسیمشکلات عمومیمسلمین پرداخته و در راه رفع آنها با مشورت همگانیکوشش کنند. یکیاز بزرگترین و اساسیترین مشکلات, عدم اتحاد بین مسلمین است که بعضیاز به اصطلاح سران کشورهایاسلامیمنشأ آن میباشند که مع الاسف برایرفع آن تاکنون اقدام چشمگیرینشده است, بلکه جنایتکاران سودجو که از اختلاف ملت ها و دولت ها به سود خودشان بهره برداریمیکنند, با دست عمال از خدا بیخبر خود به اختلافات دامن میزنند و هر گاه که شالوده وحدت بین مسلمانان ریخته میشود, با تمام نیرو به مخالفت
.برمیخیزند و بذر خلاف میافشانند
امروز تمام دولت ها و بسیاریاز ملت هایمسلمان میدانند که ملت ایران پس از صدها سال گرفتاریبه دست شاهان ستم پیشه و ستمکاران حرفه ایکه اسلام عزیز را وسیله غارتگریو چپاول برایخود و قدرت هایبزرگ واخیرا" امریکایجنایتکار قرار داده بودند و قرآن کریم و اسلام بزرگ را در معرض خطر میدیدند, بپاخاستند و با انقلاب کبیر خود , دولت اسلام را جایگزین رژیم غیر اسلامیو غیر قانونیشاهنشاهینمودند ودست ابرقدرت ها وخصوصا" امریکایجهانخوار را از سلطه بر اموال و انفس خود قطع نمودند و امید آن است که دیگر برادران مسلمان گرفتار در چنگال خونخواران و ستمکاران, از این انقلاب اسلامیبهره برداریکنند و
.دولت هایاسلامیبا پشتیبانیملت هایخود به انقلاب بزرگ ایران بپیوندند
امروز دست جنایتکار آمریکا و دیگر قدرت هایچپاولگر از آستین بعضیعمال سرسپرده و از خدا بیخبرشان بیرون آمده و از داخل و خارج با اسلحه و قلم هایبدتر و جنایت بارتر از سلاح هایگرم به این ملت مظلوم حمله ور شده و در صدد شکست انقلاب اسلامیو شکست اسلام عزیز بر آمده اند و از هیچ تهمت و افترا به ملتیکه جز به احکام اسلام و قرآن کریم فکر نمیکنند, خوددارینمیکنند و با بهانه هایبسیار موهوم, به سرکوبیاین انقلاب اسلامیبپاخاسته اند. آنان که از اسلحه گرم برخوردارند همچون صدام, با اسلحه و آنان که سلاح گرم ندارند, باقلم هایزهرآگین که از سلاح گرم جنایت بارتر است ملت مظلوم ما را زیر ضربات خود قرار داده اند. طرح اختلاف بین مذاهب اسلامیاز جنایاتیاست که بدست قدرتمندان که از اختلاف بین مسلمانان سود میبرند و عمال از خدا بیخبر آنان از آن جمله وعاظ السلاطین که از سلاطین جور, سیاه رویترند, ریخته شده و هر روز بر آن دامن میزنند و گریبان چاک می کنند و در هر مقطع به امید آنکه اساس وحدت بین مسلمین را از پایه ویران نمایند, طرحیبرایایجاد اختلاف عرضه میدارند و اخیرا در بوق هایتبلیغاتیتهمت مفتضحانه رابطه ایران با اسرائیل و خریداریاسلحه را پیش کشیده اند به امید آنکه اعراب را از ایران جدا کنند و بین مسلمانان دشمنیایجاد نموده، راه را برایابرقدرت ها باز و سلطه آنان را هر چه بیشتر افزایش دهند لیکن چه شخص مطلعیاست که نداند ایران دشمن سرسخت اسرائیل بوده و هست و نداند که یکیاز موارد اختلاف ما با شاه مخلوع, روابط دوستانه او با اسرائیل بود و چه کسیاست که نداند ما بیشتر از بیست سال است که در خطابه ها و اعلامیه ها اسرائیل را همردیف امریکا در ستمگریو دنباله او در تجاوز و غارتگریمحکوم کردیم و کیست که نداند در طول انقلاب اسلامیو در شور تظاهرات میلیونی, ملت مسلمان ایران, اسرائیل را در ردیف امریکا دشمن خود خواند و نفت را بر رویآنان بست وخشم و نفرت خود را نثار هر دو کرد. تعجب که این نغمه مشئوم از گلویامریکا مادر نامشروع اسرائیل و صدام برادر کوچک بگین سرداده شد و بوق هایتبلیغاتیآنان خصوصا" امریکا به طور وسیعیدر پخش آن کوشیدند, چه !که آن ضربه که این دو از اسلام واقعیخورده اند, دیگران نخورده اند و آن نگرانیکه آنان از وحدت برادران مسلمان عرب با ایران دارند, دیگران ندارند. آمریکا نگران منافع خود درمنطقه است وصدام نگران سقوط وننگ ابدیبرایخویش است. باید مسلمانان و خصوصا" برادران عرب ما بدانند که مساله اسرائیل وایران نیست, مساله اصلیبرایجهانخواران شرق وغرب, اسلام است که میتواند مسلمانان جهان را تحت پرچم پرافتخار توحید مجتمع و دست جنایتکاران را از کشورهایاسلامیو از سلطه بر مستضعفان جهان کوتاه و مکتب ارزشمند و مترقیالهیرا بر جهان عرضه نماید. جهان عرب باید بداند امروز ضربه ایکه صدام و سادات به آنها زده اند چنان وحشتناک است که تنها با اتحادشان میتوانند جبران نمایند. امروز سادات با دستگیریوسیع برادران مسلمانمان در مصر خدمت خود را به اسرائیل به اتمام رسانده است. اتحاد او با آمریکا و اسرائیل آبرویملت عرب را ریخته است. اتحاد با اسرائیلیکه این روزها علاوه بر جنایاتش در منطقه, دست به جنایت بزرگ دیگریزده است و آن حفاریدر مسجد اقصیقبله اول مسلمین است که با سست شدن پایه هایاین مسجد
.خدایناکرده قبله اول مسلمین خراب خواهد شد واسرائیل به آرزویپست خود خواهد رسید
هان ایمسلمانان جهان !و مستضعفان تحت سلطه ستمگران ! بپاخیزید و دست اتحاد به هم دهید و از اسلام و مقدرات خود دفاع کنید و از هیاهویقدرتمندان نهراسید که این قرن به خواست خداوند قادر,قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است. جهان باید بداند که ایران راه خدا را پیدا کرده است و تا قطع منافع امریکایجهانخوار, این دشمن کینه توز مستضعفین جهان, باآن مبارزه ایآشتیناپذیر دارد و حوادث ایران نه تنها ما را برایلحظه ایعقب نخواهد نشاند, که ملت ما را در نابودیمنافع آن مصمم تر خواهد کرد. ما مبارزه سخت و بیامان خود را علیه امریکا شروع کرده ایم و امیدواریم فرزندانمان با آزادیاز زیر یوغ ستمکاران, پرچم توحید را در جهان بیافرازند . ما یقین داریم اگر دقیقا" به وظیفه مان که مبارزه با امریکایجنایتکار است ادامه
.دهیم, فرزندانمان شهد پیروزیرا خواهند چشید
آیا برایمسلمانان جهان ننگ نیست که با اینهمه سرمایه هایانسانیو مادیو معنوی, با داشتن چنین مکتب مترقیو پشتوانه الهیتن به سلطه قدرتمندان مستکبر و دزدان دریایی و زمینیقرن بدهند؟ آیا وقت آن نرسیده است که هواهاینفسانیه را کنار گذاشته وبا یکدیگر دست مودّت و اخوّت داده و دشمنان بشریت را از صحنه خارج و به حیات ننگین ستم بارشان خاتمه دهند؟ آیا وقت آن نرسیده است که ملت مبارز و غیور فلسطین, بازیهایسیاسیمدعیان مبارزه با اسرائیل را شدیدا" محکوم نموده و با سلاح گرم, سینه اسرائیل دشمن سرسخت اسلام و مسلمین را بشکافند؟ آیا مسلمانان چه جوابیدر مقابل خداوند عظیم که آنان را دعوت به اعتصام بحبل الله نموده و از تفرقه و نزاع نهیفرموده است دارند؟ آیا تکلیف خود نمیدانند که از ملت و دولت ایران که با جهاد مقدس پرچم کفر را سرنگون و پرچم پرعظمت اسلام را برافراشته است پشتیبانیکنند ؟ آیا وعاظ السّلاطین سرکوبیانقلاب اسلامیایران را از مخالفت با امریکا و اسرائیل لازمتر می شمارند؟ ما از برادران اسلامیخود در مشارق ومغارب ارض میخواهیم که با جمهوریاسلامیایران همصدا و هم جهت شده وبایاریخداوند متعال شرّ جنایتکاران را دفع و بساط چپاولگریرا از کشورهایاسلامیو بلاد مستضعفین برچینند وبه ندایخداوند متعال در این امر حیاتیپاسخ مثبت دهند. و از حجاج بیت الله الحرام تقاضا داریم که برایپیروزیاسلام در مواقف شریفه دعا کنند و پیام ملت ایران و نداییا للمسلمین این ملت مظلوم را به کشورهایخود برسانند. و از خداوند متعال عاجزانه میخواهیم که توفیق وحدت کلمه و آشنائیبه وظایف اسلام
.را به همگان عنایت فرماید.

 


والسلام علی عبادالله الصالحین و رحمه الله وبرکاته
روح الله الموسوی الخمینی